از عمده اثرات كراتین می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

1- افزایش قدرت عضله
2- در فواصل بین تمرینات سنگین ورزشی بازسازی ذخایر انرژی را سرعت می بخشد.
3- بدون افزایش چربی بدن، در افزایش توده عضلات بدن نقش قابل توجهی دارد.
4- آستانه بی هوازی را در بدن افزایش می دهد.
5- در تمرینات ورزشی سرعتی و شدید، ضمن كاهش تولید اسید لاكتیك، مانع از خستگی شده و مدت تمرین شدید را طولانی تر می كند.

پس به طور كلی می توان هنگام نیاز به افزایش وزن و توده عضلات، افزایش قدرت و سرعت در حركات انفجاری و كمك به تولید atp در بدن از این ماده استفاده نمود.

مقدار مصرف :

اصولاً جهت نتیجه گیری كامل و صحیح لازم است مصرف كراتین را به دو مرحله ی بارگیری و نگهدارنده تقسیم كرد .

مدت مرحله بارگیری 5 روز است و مرحله نگهدارنده از روز ششم آغاز می شود. مقدار مصرف این ماده را در هر دو مرحله و برای زنان و مردان می توان از جداول ذیل استخراج نمود :

جدول 1- طرز مصرف كراتین منوهیدرات در ورزشكاران مرد

مرحله نگهدارنده
مرحله بارگيري
وزن بدن
4-2 گرم
9 گرم
كمتر از 36 كيلوگرم
5-3 گرم
10 گرم
41-36 كيلوگرم
6-3 گرم
11 گرم
45-42 كيلوگرم
7-4 گرم
13 گرم
50-46 كيلوگرم
7-4 گرم
14 گرم
55-51 كيلوگرم
8-4 گرم
15 گرم
59-56 كيلوگرم
8-4 گرم
16 گرم
64-60 كيلوگرم
9-5 گرم
17 گرم
68-65 كيلوگرم
9-5 گرم
18 گرم
73-69 كيلوگرم
10-5 گرم
19 گرم
77-74 كيلوگرم
10-5 گرم
20 گرم
82-78 كيلوگرم
11-6 گرم
22 گرم
86-83 كيلوگرم
12-6 گرم
23 گرم
91-87 كيلوگرم
12-6 گرم
24 گرم
95-92 كيلوگرم
13-7 گرم
25 گرم
بيشتر از 95 كيلوگرم

جدول 2- طرز مصرف كراتين منوهيدرات در ورزشكاران زن

مرحله نگهدارنده
مرحله بارگيري
وزن بدن
3-2 گرم
6 گرم
كمتر از 36 كيلوگرم
4-2 گرم
7 گرم
41-36 كيلوگرم
4-2 گرم
8 گرم
45-42 كيلوگرم
5-3 گرم
9 گرم
50-46 كيلوگرم
5-3 گرم
10 گرم
55-51 كيلوگرم
5-3 گرم
10 گرم
59-56 كيلوگرم
6-3 گرم
11گرم
64-60 كيلوگرم
6-3 گرم
12 گرم
68-65 كيلوگرم
7-4 گرم
13 گرم
73-69 كيلوگرم
7-4 گرم
14 گرم
77-74 كيلوگرم
7-4 گرم
14 گرم
82-78 كيلوگرم
8-4 گرم
15 گرم
86-83 كيلوگرم
8-4 گرم
16 گرم
91-87 كيلوگرم
9-5 گرم
17 گرم
95-92 كيلوگرم
9-5 گرم
18 گرم
بيشتر از 95 كيلوگرم